För våra registrerade medlemmar behöver vi spara och behandla personuppgifter. Personuppgifterna vi sparar är samma som du lämnar under registreringen av ett konto. Det vill säga ditt namn, e-post-adress och kompetens. Syftet med en sådan behandling är att kunna tillhandahålla tjänster som forum och intresseanmälningar till uppdrag. Vidare kan de användas för reklam på en gruppnivå från oss på Stafettforum.se. Vi är mycket noga med vilka vi godkänner som medlemmar och kan komma att be dig verifiera din identitet med en körkortsbild. Körkortsbilden raderas så fort vi hanterat din medlemsansökan och valt att godkänna eller neka medlemskap.

De uppgifter vi har kommer endast från vårt registreringsformulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du väljer att vara medlem.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med tredjepart. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Våra servrar ligger inom Sveriges gränser.

Personuppgiftsansvarig är Babak Badri. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret på sidan, viktigt är då att du använder samma e-post som du använde vid registrering. Du når vårt dataskyddsombud via kontaktformuläret på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

I vissa fall kan vi begära kompletterande uppgifter som t.ex. ett foto taget på körkortet. Detta för att göra en körning mot socialstyrelsens databas för att verifiera att användare är legitimerad vårdpersonal. Efter verifieringen kommer bilden att raderas.