Nationella avtalet för läkare och sjuksköterskor 2024

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har efter en vända i förvaltningsrätten fått godkänt att att sjösätta det nationella avtalet för inhyrning av läkare och sjuksköterskor som har till syfte att minska kostnaden för inhyrd vårdpersonal. Först ut att ansluta sig bland regionerna var Kalmar för läkare och Jönköping för sjuksköterskor med målet att samtliga regioner ska vara anslutna 2025-02-16. Avtalet kommer bland annat innebära en zonindelning av landet med lika ersättning inom respektive zon, oavsett region. Vi på Stafettforum har gått igenom hela avtalet och sammanfattat de viktigaste punkterna nedan.

Innehållsförteckning

Det nationella avtalet - generellt

Vi går igenom avtalstid, karens, ställda krav på konsulten och regler kring förlängning och avbokning av uppdrag.

Avtalstid

I tidigare avtal har regionerna som regel haft en avtalstid på 2 år med möjlighet till två förlängningar á 1 år. Det nationella avtalet har dock en avtalstid som löper hela 4 år framåt från och med dess start 2024.01.01. Då många regioner redan har pågående ramavtal som har olika sluttid för läkare respektive sjuksköterskor sker det en stegvis övergång till det nationella avtalet enligt nedan tidsplan.

Bild på tidsplanen för anslutning av regioner för det nationella avtalet för läkare och sjuksköterskor
Tidsplan för regionernas övergång till det nationella avtalet.

Karens

Nuvarande karens i ramavtalen ligger mellan 6-12 månader. Karensen i det nationella avtalet är 12 månader för legitimerad/specialistutbildade läkare och sjuksköterskor. Har konsulten jobbat som timanställd inom regionen börjar karensen gälla från den sista arbetade timmen.

Krav ställda på konsulten

För att ett bemanningsbolag ska kunna presentera en konsult behöver denne bland annat ha gjort en godkänd HLR-utbildning de senaste 12 månaderna. Vidare är det inte längre möjligt att konsulta direkt efter legitimation då ett av kraven är att konsulten ska ha två års klinisk erfarenhet innan de har möjlighet att konsulta inom regionen. För specialistutbildad läkare/sjuksköterska krävs 2 års klinisk erfarenhet av arbete som specialist.

Förlängning och avbokning av uppdrag

Om uppdraget behöver förlängas kan enheten förlänga uppdraget lika länge som uppdragstiden var från början utan att göra ett nytt avrop för en ny konsult. Det betyder att om uppdraget var tänkt att pågå i 3 veckor kan samma konsult förlängas i 3 veckor innan ett nytt avrop behöver göras om behovet fortsatt kvarstår efter 6 veckor.

Regionen har rätt att avboka konsulten 7 kalenderdagar innan uppdragsstart utan kostnad. Regionen har även rätt att säga upp konsulten under pågående uppdrag med sju kalenderdagars
uppsägningstid, om behov inte längre föreligger.

Zonindelning av städer och regioner

SKR har delat in samtliga kommuner i olika zoner från 1-3 där ersättningen är lägst i zon 1 och högst i zon 3. Städer inom samma region kan tillhöra olika zoner. Ladda hem listan över zonindelningen här.

Vem får uppdraget?

Konsulter poängsätts enligt två kriterier; antal timmar av uppdraget som denne täcker och kontinuitet. Den konsult som har högst poäng får uppdraget. Detta ska regionen meddela skyndsamt snarast efter sista svarsdagen. En konsult får endast presenteras av ett bemanningsbolag för det aktuella uppdraget. Bemanningsbolaget ska ha en bindande överenskommelse med konsulten att denne står till förfogande för det aktuella uppdraget innan konsulten presenteras för regionen.

För kriteriet Antal timmar poängsätts avropssvar enligt följande:
5 poäng – Täcker 100% av bemanningen (=100%) för uppdraget.
4 poäng – Täcker mer än 80 % av bemanningen (≥81% till och med 99%) för uppdraget
3 poäng – Täcker minst 50 % av bemanningen (≥50% till och med 80%) för uppdraget 
2 poäng –  Täcker minst 25 % av bemanningen (≥25% till och med 49%)
1 poäng – Täcker mindre än 25 % av bemanningen (<25%).

För kriteriet Kontinuitet poängsätts avropssvar enligt följande:
5 poäng – Erbjuden konsults tjänstgöring på avropande enhet/avdelning är minst 1000 timmar.
4 poäng – Erbjuden konsults tjänstgöring på avropande enhet/avdelning är minst 700 timmar.
3 poäng – Erbjuden konsults tjänstgöring på avropande enhet/avdelning minst 400 timmar.
2 poäng – Erbjuden konsults tjänstgöring på avropande enhet/avdelning är minst 40 timmar.
1 poäng – Erbjuden konsult har ej tjänstgjort på avropande enhet/avdelning. O timmar. 

Nationella avtalets ersättning för läkare och sjuksköterskor

Priser + reseschablon är fasta de första 12 månaderna från 24.01.01. Sedan justeras de årsvis med vårdprisindex (VPI) som fastställs och publiceras av SKR. Om en enhet önskar en legitimerad läkare/sjukskötersköterka men bemanningsbolaget presenterar en specialistläkare/sjuksköterska får konsulten ersättningen som en legitimerad läkare/sjuksköterska. Kommer konsulten mer än 15 minuter försent till uppdraget får bemanningsbolaget inte fakturera för den första arbetade timmen.

Boende och reseschablon

Tidigare har vissa regioner ställt boende till förfogande för konsulter som rest långväga alternativt ersatt boendekostnaden. Detta är numera helt borta och ingen region som anslutit sig till det nationella avtalet kommer att erbjuda bostad eller ersättning för boendekostnader.

Endast region Jämtland/Västernorrland/Västerbotten och Norrbotten tillämpar reseschablon. Reseschablon för tur- och returresa kan endast tillämpas en gång per 14 dagar. 

Introduktion

Bemanningsbolaget får ingen ersättning för arbetsplatsintroduktionen (visa lokaler, hjärtstartare, riktlinjer etc). Som standard, ska avdrag
för uppdragets två första timmar göras på fakturan för arbetsplatsintroduktion.

Om konsulten behöver introduktion till det kliniska arbetet på enheten får den uppgå till max 16 timmar. Denna arbetade tid får bemanningsbolaget ingen ersättning för.

Tjänstepension

Bemanningsbolaget ska för sina konsulter som fyllt 25 år, längst till, 65 år avsätta till tjänstepension med minst:
• 4,5 % av bruttolönen för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp per månad.
• 30 % av den delen av bruttolönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, beräknat på årsbasis.

Tjänstepensionsavsättning ska omfatta all bruttolön, för alla anställningsformer utan undantag.

Sjuklönetillägg mellan sjukdag 15 och 90

Bemanningsbolaget ska betala sjuklönetillägg för sina konsulter som varit anställda under minst ett år med 10%, för lön upp till 10 prisbasbelopp, från den 15:e- till den 90:e sjukdagen. För konsulter som har varit anställd mindre ett år ska bemanningsbolaget betala sjuklönetillägg mellan den 15:e- till den 45:e sjukdagen. Blir konsulten sjuk flera gånger under en 12 månaders period gäller sjuklön sammanlagt högst 105 dagar. För mer detaljer hänvisas till ITP sjukpension för tjänstemän, https://www.avtalat.se/

Vite vid utebliven konsult

Regler för vad bemanningsbolaget behöver betala till regionen om konsulten inte dyker upp.
Vite utgår per timme leveransen uteblir, from uppdragets starttid med belopp motsvarande ordinarie ersättning (SEK/h) för avropad kompetens i zon 1. Vite utgår med maximalt belopp om motsvarande 40 timmars (en veckas) ordinarie ersättning (SEK/h) för avropad kompetens i zon 1.

Priser för läkare och sjuksköterskor

Generellt sätt har priserna blivit lägre jämfört med tidigare sett till hela landet. Du behöver logga in för att se priserna.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kommer det nya nationella avtalet vara en verklighet de kommande åren. Det kan enligt ramavtalet sägas upp först om två år. Om detta kommer bli lösningen på allt som är fel hos regionerna låter vi vara osagt. Så länge regionen inte tar hand om sin personal vad gäller arbetsmiljö och lön kommer det alltid vara mer attraktivt att arbeta som konsult. Vi har sett tidigare försök att hämma konsultbranschen som slutat i längre vårdköer och sämre arbetsmiljö för den fasta personalen. Det sista ordet inte är sagt inom vårdkonsultbranschen och vi ser ljust på framtiden för vårdpersonals arbetsmiljö och löner.

Vad gäller ersättningen som vårdkonsult kommer samtliga bemanningsbolag att jobba med samma ersättning och villkor från regionerna. Det innebär ett bättre förhandlingsläge för den driftige konsulten. Här kan du läsa en guide om hur förhandlar med bemanningsbolagen.

Diskutera vidare

Vad tycker du om införandet av det nya nationella avtalet för läkare och sjuksköterskor? Diskutera vidare i våra facebookgrupper nedan.

Rulla till toppen