Ny nationell upphandling for läkare och sjuksköterskor 2023

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har länge planerat en gemensam nationell upphandling för inhyrning av läkare och sjuksköterskor. Den nationella upphandlingen kommer än så länge endast involvera regionerna och inte påverka den kommunala inhyrningen av sjukvårdspersonal. Man har gjort en zonindelning av landet och ersättningen till läkare och sjuksköterskor baseras på vilken zon uppdraget utförs i. Nedan kan du läsa allt om när avtalet träder i kraft, zonindelning, karens, ersättning, villkor samt hur man som vårdpersonal poängsätts inför varje uppdrag som sökes.

Tillagt 230123: Den nya nationella upphandlingen är har likt den gamla nu blivit stoppad av förvaltningsrätten. Anledningen är att de ska kontrollera dess giltighet.

Vi har i en tidigare artikel rapporterat om den första versionen av den nationella upphandlingen. Det fanns många frågetecken i denna och man valde att tillfälligt avbryta den. Nu har intresseanmälan för version 2 av upphandlingen stängt och det är dags för regionerna att ta beslut om vilka bemanningsbolag som får det åtråvärda avtalet.

SKR har sedan i april 2021 planerat för en nationell upphandling gällande inhyrning av läkare och sjuksköterskor. Man kallade till ett möte med bemanningsbolagen inom vårdsektorn och tillkännagav sina planer och bad om synpunkter. Syftet med den nationella upphandlingen är att standardisera inhyrningen av vårdpersonal, sänka kostnaderna för regionerna och därmed också skattebetalarna, säkra tillgången av konsulter och höja kvalitén vid inhyrd av personal.

Ett annat syfte med det nationella avtalet är att minska behovet av hyrpersonal då man förutser att vårdpersonal kommer att vilja ta en fast anställning. Vid tidpunkten för dessa planer var kostnaden för hyrpersonal 3,4% av den totala personalkostnaden och SKRs målsättning är att sänka denna siffran till 2%.

När kommer det nya nationella avtalet att träda i kraft?

Anbudstiden för att delta i den nya nationella upphandlingen för inhyrning av läkare och sjuksköterskor är öppen under hela löptiden för avtalet vilket är 4 år. Detta är något som är nytt för denna typen av avtal. Det betyder att ett bemanningsbolag kan komma med ett anbud när som helst från det att avtalet träder i kraft till dess att det löper.

Sista anbudsdag för den inledande anbudsperioden var 8 januari 2023 kl. 24:00. SKR börjar därefter att gå igenom anbuden från de olika bemanningsbolagen. Tanken är att avtalet ska träda i kraft 2023.04.03. Regionerna kan dock komma att låta sina aktuella avtal löpa ut innnan de hoppar på det nya avtalet. Det betyder att det nya nationella avtalet kan komma att träda i kraft successivt över ett par år innan det är det enda avtalet som finns.

Med liknande upphandlingar brukar det dock vara bemanningsbolag som inte är nöjda med utfallet och man ser ofta att de överklegar tilldelsningsbeslutet till förvaltningsrätten. Därför brukar avtalen sällan träda i kraft den dagen som var planerat från början.

Hur kommer zonindelningen att se ut för läkare och sjuksköterskor i den nationella upphandlingen?

SKR har valt att dela in samtliga kommuner i landet i 3 olika zoner. Zonerna benämns zon 1, 2 och 3 där zon 1 ger lägst ersättning och zon 3 ger högst. Olika kommuner i samma region kan tillhöra olika zoner beroende på hur svårt det är att rekrytera personal till dem. Falun hör t.ex. till zon 2 medan Leksand hör till zon 3, bägge ligger i region Dalarna.

Ladda hem en lista över zonindelningen

Detta dokument är endast tillgängligt för våra registrerade medlemmar. Klicka på knappen nedan för att registrera ett medlemskap helt gratis.

Hur får man sitt drömuppdrag?

Den konsulten som kan ta störst del av uppdragets totala längd samt tidigare har jobbat på samma arbetsplats flest timmar får uppdraget. Om fler konsulter uppnår samma poäng får den konsulten som presenterades först uppdraget. För att få ett specifikt uppdrag bör man alltså uppnå kompetenskravet för uppdraget, ha jobbat på arbetsplatsen tidigare samt ta så stor del av uppdragslängden man kan.

Bilden visar hur regionen poängsätter presenterad konsult

Hur ser bemanningsbolagen på den nationella upphandlingen av läkare och sjuksköterskor?

Vid varje upphandling har de intresserade företagen möjlighet att ställa frågor till upphandlande myndighet. Stafettforum.se har gått igenom samtliga 362 frågor och valt ut ett par stycken intressanta som vi publicerat nedan tillsammans med tillhörande svar:

“Om man tittar på zonpriserna i zon 1 så är dessa väldigt låga om man jämför med de priser som idag finns på marknaden. Detta skulle kunna medföra att vi som leverantör får svårt att tillsätta konsulter på avrop som ligger i zon 1. Här skulle vi vilja veta hur regionerna avser gå vidare i de fall inga eller för få behov tillsätts via ramavtalet? …”
“För att upprätthålla styrkan och syften med ett nationellt avtal kommer det att krävas avtalstrohet från alla 21 regioner. Regionerna har kommit överens om att det inte får ske några direktupphandlingar till andra villkor än det nationella avtalet. Allt eftersom regionerna börjar att tillämpa avtalet kommer regionerna införa begränsningar gällande direktupphandlingar eller sidoavtal så som garantibemanning/totalbemanning. Regionerna har tillsatt en särskild förvaltningsorganisation för att arbeta med löpande avtalsfrågor och följa upp avtalet.”

Gällande erfarenhetsnivå för läkare. Om en specialistläkare inte har 2 års erfarenhet efter specialistintyg, kan dessa konsulter inte presenteras eller sker det prisavdrag om de bokas in?
Om 2 års erfarenhet inte uppfylls ska konsulten inte presenteras som specialistläkare.

Vänligen bekräfta att Beställarens vårdgivaransvar innebär att dennes patientskadeförsäkring även omfattar inhyrd personal och att Leverantör inte är ansvarig för sådan skada.
Ja.

Stafettforums tolkning: Konsulter med eget bolag och de som är direkt anställda av bemanningsbolaget behöver inte någon egen patientförsäkring utan endast en ansvarsförsäkring.

Föreslagna prisnivåer innebär i många fall stora sänkningar av dagens ersättningsnivåer. Detta i en tid där flertalet regioner i närtid skickat ut betydande prishöjningar för att öka chanserna att få svar på sina avrop.
Någon förändring av priserna i bilaga Ersättning för läkare och sjuksköterskor kommer inte att göras. Se också svar på fråga 91. För att upprätthålla styrkan och syften med ett nationellt avtal kommer det att krävas avtalstrohet från alla 21 regioner. Regionerna har kommit överens om att det inte får ske några direktupphandlingar till andra villkor än det nationella avtalet. Allt eftersom regionerna börjar att tillämpa avtalet kommer regionerna införa begränsningar gällande direktupphandlingar eller sidoavtal så som garantibemanning/totalbemanning.

 

Bild som visar ett urval av frågor och svar som ställts i den nya nationella upphandlingen för läkare och sjuksköterskor

Ladda hem en lista över samtliga frågor

Detta dokument är endast tillgängligt för våra registrerade medlemmar. Klicka på knappen nedan för att registrera ett medlemskap helt gratis.

Vad kommer karensen att vara för läkare och sjuksköterskor?

Som det är nu är det olika gränser för karens beroende på region. Karensen ligger vanligtvis mellan 6-12 månader. Det betyder att från den senaste arbetade timmen i regionen, oavsett om det är en tillsvidareanställning eller en timanställning, ska det ha gått 6-12 månader för att vårdpersonal ska åter kunna jobba i regionen som konsult. I det nationella avtalet är karensen för samtliga regioner satt till 12 månader oavsett personalkategori. Om en vårdpesonal som fortsatt har karens ändå går som konsult kommer bemanningsbolaget att få betala ett vite.

 

Ladda hem det nationella avtalet

Detta dokument är endast tillgängligt för våra registrerade medlemmar. Klicka på knappen nedan för att registrera ett medlemskap helt gratis.

Hur kommer ersättningen i den nya nationella upphandlingen vara för läkare och sjuksköterskor?

Som tidigare nämnts har landets samtliga kommuner fått en zontillhörighet mellan 1-3 där 1 ger lägst ersättning och 3 ger högst. Ersättningen i samtliga kommuner inom samma zon är densamma oavsett om kommunen ligger i Skåne eller i Norrland. 

Vad gäller specialitet är det som vanligt att en specialistläkare ersätts bättre än en icke specialiserad läkare. Legitimerad läkare och ST-läkare är lika ersatta. Inom gruppen specialistläkare finns 3 nivåer. Nivå 1, som är den största gruppen,  innehåller de flesta sjukhusspecialiteter  samt allmänläkare. Denna gruppen har lägst ersättning. Nivå 2 är specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, psykiatri (alla inriktningar), radiologi och ögonsjukdomar. Nivå 3 är den gruppen av specialistläkare som har högst ersättning. Här ingår specialistutbildad läkare inom klinisk patologi och rättsmedicin.

Vad gäller sjuksköterskor är legitimerad sjuksköterska och röntgensjuksköterska lika ersatt. För specialistutbildad sjuksköterska finns här 2 nivåer. I nivå 1 ingår de flesta specialiteter och denna nivå är lägst ersatta inom gruppen specialistsjuksköterskor. I nivå 2 ingår specialistutbildad sjuksköterska med inriktning anestesi, distrikt, intensivvård, operation samt barnmorska.

Om icke specialiserad sjuksköterska / läkare annonseras kommer presenterad specialist endast bli ersatt som leg sjuksköterska / läkare.

Längst ner på sidan går det att ladda hem en lista med ersättningarna i det nya nationella avtalet för läkare och sjuksköterskor. 

Nationell upphandling sjuksköterskor ersättning
Bild som visar priset för Zon 1 för sjuksköterskor i den nya nationella upphandlingen.

Ladda hem priserna för läkare och sjuksköterskor

Detta dokument är endast tillgängligt för våra registrerade medlemmar. Klicka på knappen nedan för att registrera ett medlemskap helt gratis.

Avslutande ord från Stafettforum.se

Mycket kommer att ändras när den nya nationella upphandlingen för inhyrning av läkare och sjuksköterskor träder i kraft. Den första frågan man kan ställa sig är om den kommer att träda i kraft som planerat 2023.04.03 och när alla Sveriges Regioner kommer att gå under det nya avtalet. 

Avseende ersättningen sker det i många fall en försämring både för läkare och för sjuksköterskor. Man har från vårdpersonalens sida i diskussioner på sociala medier förutspått att personalbristen kommer att leda till direktupphandlingar. Detta är något som bemanningsbolagen också flaggat för. Samtidigt har regionerna kommit överens om att det inte får ske några direktupphandlingar till andra villkor än det nationella avtalet. Det sista ordet är inte sagt i frågan men på Stafettforum.se gör vi bedömningen att det till stor sannolikhet kommer att krävas direktupphandlingar till högre ersättningar för att kunna säkerställa en säker vård för vår befolkning.

Det faktum att samtliga bemanningsbolag kommer att ha exakt samma avtal och ersättningar kommer enligt vår bedömning att tvinga fram en ökad kvalité på bemanningsbolagen som vill överleva. När de inte har pris att konkurrera med kommer service samt villkor för konsulterna att spela en större roll.

Vi väntar med stor spänning på att se hur det nya nationella avtalet kommer att påverka bemanningsbranschen men också patientsäkerheten.

/Teamet på Stafettforum.se 

Rulla till toppen