Region Skånes upphandling överklagad – väntar vi en period av avtalslöshet?

Region Skånes nuvarande ramavtal löper ut den 28:e februari. En upphandling har startats där tilldelningsbeslutet kom den 10:e januari. Kort därpå började det inkomma överklaganden.

Vi har tidigare skrivit om Region Skånes nya upphandling för läkare och sjuksköterskor. I vår artikel publicerade vi de kommande priserna för både läkare och sjuksköterskor men skrev att vi inväntar tilldelningsbeslutet för att dela med oss av de bolag som fick ett ramavtal.
Den 10:e januari stod det klart att Region Skåne antagit 40 bolag för att bemanna läkare och 46 för sjuksköterskor. Kort därpå inkommer den första överklagan.
Syftet med denna artikel är att försöka ge en helhetsbild av vad som händer inom bemanningsvärlden ett par steg ovanför konsulten som blir uthyrd. 

Avsaknaden av kontaktuppgifter

Den första överklagan kommer från bolaget AnnSam AB som blivit nekade ett ramavtal gällande sjuksköterskor. Bakgrunden till beslutet är att de, enligt sin överklagan, missat att lämna kontaktuppgifter till två referenser som de bemannat med sjuksköterskor/barnmorskor de senaste 12 månaderna. De hävdar att de gått miste om ramavtalet på för små grunder och borde få en chans att komplettera. Region Skåne menar dock att AnnSam AB inte följt reglerna i upphandlingen och att de därför går miste om sitt ramavtal. AnnSam har överklagat. 

Avsaknad av kvalitetsarbete

Continuum AB har enligt Region Skåne inte redovisat företagets kvalitetsarbete och har därför inte fått något ramavtal. Continuum AB har initialt överklagat men dragit tillbaka sin överklagan och står därmed utan ramavtal. 

Konflikt i lämnade uppgifter från tidigare anställd

Den andra överklagan är mer intressant. I den har Agito AB (som fått ramavtal för både läkare och sjuksköterskor), via sitt juridiska ombud, ifrågasatt att CureLink AB har blivit tilldelad ett ramavtal för att läkarbemanning. CureLink AB drivs av en tidigare anställd konsultchef hos Agito som var anställd där fram till  10/7-19. Den anställda lämnade dock Agito helt redan 10/5-19 och startade senare CureLink AB. Detta enligt uppgifter från överklagan inskickad av Agito AB.
För att få ett ramavtal för bemanning av vårdpersonal finns vissa krav som måste uppfyllas. Ett av dessa krav är att bolaget, för att visa att de innehar den kompetens och nätverk av vårdpersonal som krävs för att bemanna en region, skall ha en tidigare erfarenhet av att ha bemannat x antal timmar. I den aktuella upphandlingen är siffran för läkare 10 000 timmar.
Agito AB hävdar att CureLink AB inte innehar den i upphandlingen uppgivna tidigare erfarenheten av över 10 000 bemannade läkartimmar. Agito AB menar att på dessa grunder borde CureLink AB inte uppfylla kravet för att få ett ramavtal. Vidare kräver ramavtalet att man ska ha haft en ledande ställning på det företaget som bemannat läkartimmarna. Agito AB hävdar att deras tidigare anställda inte har haft en sådan ställning under sin tid på Agito.
CureLink AB och andra sidan menar på att dess ägare visst haft en ledande ställning i bolaget och en plats i bolagets ledningsgrupp vilket tydligen framgår av dokument vi på Stafettforum.se har begärt ut från länsrätten.
Region Skåne har i sitt yttrande valt att bifoga Agitos yrkande och drar tillbaka CureLinks ramavtal. CureLink har överklagat beslutet. 

Vad händer nu?

Efter samtal med ansvarig domstolshandläggare i ärendet framkommer att det nu är upp till förvaltningsrätten att fatta beslut. Ett sådant beslut brukar ta ungefär 4 månader. Ibland går det snabbare och ibland går det långsammare. Från Region Skånes sida har man valt att inte svara på frågan vad planen är om processen blir utdragen och regionen blir avtalslös under en period. 

Ny information efter samtal med ramavtalsansvarig på Region Skåne (uppdatering 200220)

Vi från Stafettforum.se ringt och pratat med den ansvariga tjänstemannen på Region Skåne. Det framkommer att man har en nödlösning att ta till om förvaltningsrätten inte hinner komma med en dom fram till slutet på februari då det aktuella ramavtalet löper ut. Nödlösningen består i ett tillfälligt avtal som återspeglar ramavtalet vad gäller villkor och priser. Det kommer man på Region Skåne att sluta med samtliga anbudsgivare som vunnit avtalet och är tilltänkta ett ramavtal. När förvaltningsrättens dom kommer sluter man det ordinarie ramavtalet. Således kommer det inte bli en period med direktupphandlingar.

Lycka till med konsultandet! 

/Teamet på Stafettforum.se

Rulla till toppen