Nationell upphandling för läkare och sjuksköterskor

Sveriges kommuner och regioner har sedan en tid tillbaka planerat för en nationell upphandling gällande inhyrda läkare och sjuksköterskor med samma priser för samtliga bemanningsbolag. Den publika informationen om arbetets gång har presenterats via 3 stycken Zoom-möten under 2021. Du kan läsa mer om vad som diskuterats, föreslagits och klubbat igenom här på Stafettforum.se 

Den här artikeln kommer att uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad 220216.

Vad är syftet med en gemensam nationell upphandling för inhyrning av läkare och sjuksköterskor?

Det hela började med att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hade ett möte med bemanningsbolagen inom vårdsektorn i början på april 2021. Syftet med mötet var att dels informera om den planerade nationella upphandlingen men också samla synpunkter från bemanningsbolagen. SKRs målsättning är bland annat högre kvalitet, säkrare leverans och lägre kostnader för samtliga regioner. Man nämner också att man vill minska regionernas beroende av inhyrd personal samt på ett bättre sätt förvalta skattebetalarnas pengar.

SKR förväntar sig att få bättre kompetens på, och en säkrare leverans av, hyrpersonal när samtliga regioner har ett gemensamt kvalitetskrav gentemot hyrbranschen. Vidare sparas pengar när samtliga regioners inköp- och upphandlingsenheter blir avlastade då upphandling av hyrpersonal sker gemensamt.

Man vill med detta också effektivisera och systematisera funktionerna för avrop i syfte att få en bättre överblick över hyrprocessen. 

SKR menar också på att en ökad samordning nationellt minskar konkurrensen mellan regionerna och därmed minskar den kostnadsdrivande effekten.

Med dessa förändringar menar man att fler kommer att ta anställning i regionerna. I dagsläget är den aktuella kostnaden för hyrpersonal 3,4% av den totala personalkostnaden. Målet från SKR är att sänka denna till max 2%. Man menar att vården alltid kommer att ha behov av hyrpersonal vid t.ex. extraordinära arbetstoppar eller vid korttidsfrånvaro och vill därför effektivisera inköpsprocessen.

Vilka yrkeskategorier och vårdgivare ska ingå i den nationella upphandlingen?

Man har från SKRs sida angett att det nya nationella ramavtalet ska gälla läkare och sjuksköterskor och även angett barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Det ska gälla samtliga regionstyrda vårdgivare och samtliga regioner ska ansluta sig. Det kommer inte att gälla privata vårdgivare.

Vad är tidsplanen?

I den preliminära tidsplanen skriver man att det ska ske ett tilldelsningsbeslut (Beslut från upphandlande enhet i slutet på en upphandling om vilket/vilka företag som vinner upphandlingen och får ett ramavtal.) 22.03.31 och första avrop för läkare 22.07.01 och för sjuksköterskor 22.06.01. Av erfarenhet när det kommer till upphandlingar är det ofta någon part som överklagar ärendet till förvaltningsrätten vilket i realitet innebär att avtalet troligtvis kommer att starta någon gång i slutet på 2022 eller början på 2023. Även vid avtalsstart kommer det vara vissa regioner som har tidigare pågående ramavtal. Dessa regioner kommer låta det gamla avtalet löpa ut och därefter ansluta sig till det nya nationella ramavtalet.

Frågor och svar från bemanningsbolagen från det första informationsmötet i början på april 2021

Bemanningsbolagen fick en möjlighet att efter presentationen ställa frågor och komma med inspel till SKR. Vi har valt ut de som vi anser är mest intressanta för läkare och sjuksköterskor som jobbar inom hyrbranschen.

Blir inte detta en jättestor kartellbildning med syfte att hålla ner interna personalkostnader och därmed låta en fri arbetsmarknad för sjukvårdspersonalen gå förlorad? Svar: Projektet tänker att det inte blir kartellbildning. På köparsidan kommer vi att beskriva vad vill handla. Det gör att det är en fortsatt fri arbetsmarknad bemanningsföretagen levererar på. Skillnaden blir att det är avtalat på ett gemensamt sätt. I förstudien uppkom denna fråga som har kontrolleras med Konkurrensverket. Konkurrensverket säger att det inte är på beställarsida som risken på kartellbildning uppstår.

Finns det inte en risk för ökade direktavtal/ avtal utanför RAM i det fall att en nationell samordning riskerar att bli mer långsam och mindre flexibel? Likt Karolinska under våren 2019. Svar: Projektet kan inte uttala sig om Karolinska men har förstått att det är bekymmersamt för den regionen. I projektdirektivet framgår det klart att man ska minska direktupphandlingar. Jag har förstått att det är bekymmersamt på vissa ställen. Det är inte tanken att ha ett ramavtal där våra ramavtalsleverantörer inte levererar.

Är en del av syftet med upphandlingen att begränsa antal leverantörer som är upphandlade? Finns avtal idag som har 70st leverantörer, exempelvis? Svar: I projektdirektivet är det tydligt att det ska vara både stora och små företag i denna upphandling.

Fundering, har ni funderat varför bemanningsbranschen har växt på sista tiden? Det beror på regionens personalpolitik? Svar: Svaret är komplext. Parallellt med åtgärderna som projektet informerade om i detta möte, jobbas det med frågan om arbetstid och att tillgodose medarbetarens krav på arbetsgivaren. Frågan att vara attraktiv arbetsgivare är central. Samtidigt ökar trycket på vården och vi har fler att ta hand om. Personalomsättningen beror även på generationsskifte som pågår.

Introduktion för ny personal och kompetens

Det andra mötet mellan SKR och bemanningsbranschen skedde i början på september 2021. Mötet handlade mestadels om förslag på de krav som ska ställas på bemanningsbolagen som vill delta i den nya nationella upphandligen. De viktigaste förslagen rörande läkare och sjuksköterskor inom hyrbranschen är kraven på introduktion och kompetens. Det poängterades att dessa förslag endast var utkast.

Personal som inte jobbat på den aktuella arbetsplatsen under de senaste 6 månaderna ska genomgå introduktion avseende t.ex. rutiner, riktlinjer och instruktioner. Man beräknar att introduktion tar 4 timmar och bemanningsbolaget får ingen ersättning för den tiden från regionen. Oavsett hur många timmar introduktion som behövs kommer bemanningsbolaget att få stå för introduktionen.

Samtliga konsulter ska ha minst två års klinisk erfarenhet efter erhållen legitimation (i förekommande fall specialistbevis) från avropande verksamhetstyp. Erfarenheten ska vara förvärvad i Norden under de senaste 4 åren med en tjänstgöringsrad på minst 50%.

Upphandlingsgruppen föreslår en bindande överenskommelse mellan bemanningsbolag och konsult vid presentation inför ett uppdrag i syfte att regionen inte ska få samma konsult presenterad från flera olika bemanningsbolag för samma uppdrag.

Kvalificeringskraven för de bemanningsbolag som vill ta del av det nationella ramavtalet är bland annat att bolaget ska ha minst 2 års erfarenhet av konsultbemanning inom hälso- och sjukvård. Man nämner också ett kvalitetskrav så att SKR kan försäkra sig om att bolaget har tillräcklig kompetens och tillräcklig kapacitet att leverera personal.  Vidare ska bemanningsbolaget under de senaste 12 månaderna levererat och fakturerat minst 20 0000 konsluttimmar sjuksköterskor och minst 30 000 konsulttimmar läkare till minst 3 olika regioner, kommuner eller privata vårdgivare i Sverige.

Frågor och svar från bemanningsbolagen från det andra informationsmötet i början på september 2021

Bemanningsbolagen fick en möjlighet att efter presentationen ställa frågor och komma med inspel till SKR. Vi har valt ut de som vi anser är mest intressanta för läkare och sjuksköterskor som jobbar inom hyrbranschen.

Hur många leverantörer (samma som bemanningsbolag) kommer att antas? Svar: alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven kommer att antas.

Kommer man tillåta underleverantörer? Svar: Ja!

Man har sett på sociala medier att vissa bolag undrar över om kollektivavtal kommer bli ett krav eller inte. Vi undrar – som är från de mindre bolagen – hur ni tänker kring det? Om kravet på kollektivavtalet kommer att ställas så är det en ganska lång ansökningsprocess till Almega. Vår upplevelse är att en del bolag använder sig av det här för att positionera sig i upphandlingen. En del mindre bolag kan komma att försvinna från marknaden och därmed försvinner en stor del av konkurrensen. Svar: Vi kommer inte delge hur vi tänker i kollektivavtal idag utan det kommer förhoppningsvis att delges vid nästa tillfälle för dialogmöte.

Krav på tjänstepension m.m. för anställda konsulter? Svar: Samma svar som ovan, vi måste be att få återkomma om det.

Hur resonerar ni kring de uppdrag som inte blir täckta via upphandlade leverantörer, kommer ni gör direktupphandlingar med fri prissättning eller kommer det styras så att priset även är detsamma för dessa uppdrag? Svar: Tanken är att vi inte ska göra direktupphandlingar utan vi ska hitta villkor och ha leverantörer som vi kan få leverans ifrån. Det här är ett ramavtal och det kan komma direktupphandlingar men dessa är upp till varje region. Det är inget som det här projektet kan styra över. Vår bedömning är att i och med det här ramavtalet så kommer direktupphandlingar minska kraftigt.

Vad blir ersättningen för inhyrning av läkare och sjukskötor?

Det tredje öppnat mötet mellan SKR och bemanningsbolagen gick av stapeln i mitten på oktober 2021 och behandlade den för läkare och sjuksköterskor viktigaste frågan; nämligen ersättningen. Här ändrade man också det föreslagna kravet om att bemanningbolaget var tvunget att ha bemannat 30 000 konsulttimmar läkare för att få en chans att få ett ramavtal för läkarbemanning.

Man började med att gå igenom hur ersättningarna ser ut i dagsläget och presenterade de regioner med högst (Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Kalmar, Kronoberg) respektive lägst (Skåne, Uppsala, Stockholm, Blekinge) ersättning.

SKR lade fram en prismodell baserat på en zonindelning som ska tillämpas på kommunnivå där Sverige delas in i 3 zoner med ett fast pris för varje zon. Zonerna kallas för zon 1, 2 och 3 och ersättningen är lägst i zon 1 och högst i zon 3. 

Bild som förklarar hur zonindelningen ska gå till baserat på kommunens storlek. Klicka för stor version.
Bild som visar ett förslag på gruppindelning i zoner. Klicka på bilden för stor version.
Bild som visar ett förslag på indelning av kommunerna i VGR i olika zoner. Klicka på bilden för stor version.

Priset för varje yrkeskategori och specialitet diskuterades inte. Däremot kom man med ett förslag på prisskillnader mellan de olika zonerna för de olika yrkeskategorierna. Observera att nedan angivna förslag endast är ett förslag på prisökningen från zon till zon i de olika yrkeskategorierna och inte att priset per timme är 200 respektive 100 kr för läkare respektive sjuksköterskor.

Det föreslogs att grundpriset för sjuksköterskor skulle indelas i två grupper, en för
allmänsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor med ett grundpris och ett
något högre grundpris för specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Inom område läkare föreslogs två, eventuellt tre olika grupperingar för de 60- talet olika läkarinriktningarna. Majoritet av läkarinritningarna föreslås vara i en och samma grupp med ett grundpris. Bara ett fåtal, i en eller två andra grupper med ett något högre grundpris.

 

Bild som visar hur priset ska skilja sig mellan zonerna. Klicka på bilden för stor version.

SKR har under hösten 2021 skickat ut en RFI med sista svarsdatum 211210. En RFI kan beskrivas som ett förslag på villkor och prislistor för den nya upphandlingen, till bemanningsbolagen. Syftet med det är att få in feedback från bemanningsbolagen för att optimera den kommande verkliga upphandlingen. Tyvärr är denna RFI inte offentlig, däremot är återkopplingen från bemanningsbolagen offentlig handling. Stafettforum.se har tagit del av dessa och en återkommande punkt är att oron för de alldels för låga priserna. Vi har tagit del av priserna men dock inte fått dem bekräftade från SKR med hänvisning till sekretessbelagda uppgifter.

Nedan kommer ett förslag på uppreglering av priserna för läkare från ett av bemanningsbolagen:

Nedan kommer ett förslag på uppreglering av priserna för sjuksköterskor från ett av bemanningsbolagen:

Villkor för avbokning av konsult samt karens

Förslag på avbokningsregler för konsulter.

  • Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 7 kalenderdagar innan uppdragsstart.
  • Vid avbokning senare än 7 kalenderdagar har bemanningsbolaget rätt till ersättning motsvarande 75% av grundtimpriset för avbokade uppdrag/timmar under uppsägningstiden.
  •  
Vad gäller karens är förslaget att det ska vara 12 månaders karens oavsett anställningsform. För timanställda gäller karens från senast arbetade passet/timme.
 

Frågor och svar från bemanningsbolagen från det tredje informationsmötet i mitten på oktober 2021

Även under detta mötet hade bemanningsbolagen möjlighet att ställa frågor. Vi på Stafettforum.se har valt ut de frågor vi anser är av direkt värde för konsulter och publicerat dem nedan.

Vid de tillfällen då inhyrd personal reser långväga ifrån kan boendekostnaderna bli en faktor som försvårar möjligheterna för bemanningsbolagen att erbjuda personal. Är detta något ni har tagit med i pris-diskussionen? Vi har tagit med detta utifrån angreppsättet att kommuner som ligger långt bort –där man exempelvis får veckopendla – oftast har ett högre pris.

Många regioner använder sig idag av sommar-tillägg gällande pris. Är detta något ni kommer ta med er in i denna upphandling? Som förslaget ser ut nu så är det ett och samma pris året om.

Idag har regionerna samma pris för en konsult som har 2 års erfarenhet som en med 15 års erfarenhet. Det är stor skillnad på kompetens mellan dessa personer, kan ni tänka er betala mer för högre kompetens (dvs högre kvalitet)? Vårt förslag bygger på att vi inte differentierar ersättningen för konsulter med mer än grundkravets två års yrkeserfarenhet. Däremot kommer erfarenheten ha betydelse när vi har fler konsulter att välja på – vi tittar på kvalitet och erfarenhet – men i själva ersättningen och prissättningen gör vi ingen skillnad.

Detta utkast har fokus på kommun istf region. Är detta ett försteg för att även kommuner ska kunna nyttja avtalet? Nej, vi har enbart tittat på kommunnivå för att skillnaderna inom en region är så stora.

Kommer det att vara prisavdrag vid leverans av annan specialitet, exempelvis leverans till vårdcentral av internmedicin med god erfarenhet av primärvård? Vi har tittat på en öppning för vård- och hälsocentraler som möjliggör avrop av närliggande specialitet och leg/ST-läkare. Dessa tankar lutar åt att vi kommer föreslå en lägre ersättning för närliggande specialistläkare, leg/ST-läkare än specialistläkare i allmänmedicin.

Vad är nästa steg?

Nästa nedsittning med SKR kommer att ske 220228. Dagordningen kommer vara enligt följande:
 
• Administrativa föreskrifterna vid anbudslämnandet
• Lämna korrekt och fullständigt anbud
• Upphandling och upphandlingsprocess
• Tidsplan
• Avtalsförvaltning På dialogmötet kommer det inte behandlas frågor gällande kravspecifikationen och avtalsvillkor. Moderatorn är Christian Törnqvist, projektdeltagare.
 

Vill du diskutera den nationella upphandlingen med dina kollegor? Gå med i Stafettforum.se's grupper för läkare och sjuksköterskor på Facebook

Ladda hem den nationella upphandlingen

Här kan du ladda hem en PDF-fil innehållandes ett förslag på utformning av den nationella upphandlingen för läkare och sjuksköterskor. Obs att detta endast är en förslag och inte den slutgiltiga versionen.
Rulla till toppen